Nhiệm vụ:
Giáo viên môn Thể dục - GDQP
Nhiệm vụ:
Giáo viên môn Thể dục - GDQP
Nhiệm vụ:
Giáo viên môn Tiếng Anh
Nhiệm vụ:
Giáo viên môn Vật lí - Công nghệ