Home » Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

Thời khoá biểu số 7 (thực hiện từ 10/12/2018)

[gview file=”https://thptnxo.edu.vn/wp-content/uploads/2018/12/TKB-SỐ-7.xls”]

Read More »

Thời khoá biểu số 5 (thực hiện từ 12/11/2018)

[gview file=”https://thptnxo.edu.vn/wp-content/uploads/2018/11/TKB-SỐ-5.xls”]

Read More »

Thời khoá biểu số 4 (thực hiện từ 10/2018)

[gview file=”https://thptnxo.edu.vn/wp-content/uploads/2018/11/TKB-SỐ-4.xls”]

Read More »

Thời khoá biểu số 3 (thực hiện từ 8/10)

[gview file=”https://thptnxo.edu.vn/wp-content/uploads/2018/10/TKB_SỐ_3.xls”]

Read More »

Thời khóa biểu số 2 (thực hiện từ ngày 16/9/2018)

[gview file=”https://thptnxo.edu.vn/wp-content/uploads/2018/09/TKB-SỐ-2.xls”]

Read More »

Thời khóa biểu lần 1 (thực hiện từ 27/8/2018)

[gview file=”https://thptnxo.edu.vn/wp-content/uploads/2018/09/TKB-SỐ-1.xls”]

Read More »