Chấn chỉnh việc dạy thêm học thêm cho học sinh tiểu học trái qui định

UBND TỈNH NGHỆ AN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

     Số:  669/SGDĐT – GDTH

V/v chấn chỉnh hiện tượng dạy thêm cho học sinh tiểu học trái quy định

 

                  

       Nghệ An,  ngày 18  tháng 4 năm 2014

 

            Kính gửi:  Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành, thị

Thực hiện Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định 01/2013/QĐ. UBND, ngày 11/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nghệ An;  Công văn số 260/SGDĐT- GDTH, ngày 25/02/2013 V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư 17 và Quyết định 01, các Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức quán triệt quy định không được tổ chức hoặc tham gia dạy thêm cho học sinh tiểu học đến cán bộ giáo viên, được dư luận đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, một số giáo viên đang công tác và đã nghỉ hưu trước sức ép về nhu cầu học thêm của phụ huynh đã tổ chức dạy thêm trái quy định gây bức xúc trong dư luận. Ngày 07 tháng 4 năm 2013, Thanh tra Sở đã tổ chức kiểm tra đột xuất; Đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Bùi Thị Hiền, giáo viên trường Tiểu học Trung Đô về hành vi tổ chức và trực tiếp dạy thêm trái quy định.

Trước thực trạng trên, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng GDĐT:

1. Chỉ đạo các trường tiếp tục quán triệt CB, GV không vi phạm pháp luật trong lĩnh vực dạy thêm ở tiểu học; Phối hợp với UBND và các tổ chức chính trị trên địa bàn dân cư giao trách nhiệm cho CB, GV đã nghỉ hưu chấm dứt việc tổ chức lớp và tham gia dạy thêm cho học sinh tiểu học dưới bất kỳ hình thức nào; tuyên truyền trong nhân dân, phụ huynh có thái độ phản đối việc tổ chức dạy thêm cho con em mình.

2. Phát hiện và xử lý nghiêm với những hành vi cố tình vi phạm sau khi đã được tuyên truyền, giáo dục. Đối với giáo viên đang công tác, ngoài xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 138/2013/NĐ- CP, ngày 22/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, cần có hình thức kỷ luật đúng mức, có tác dụng răn đe.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác xã hội hóa trong quản lý dạy thêm đối với giáo dục tiểu học, giúp CB, GV đang công tác và đã nghỉ hưu nhận thức đúng và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về không được dạy thêm cho học sinh tiểu học, nhất là các trường đã tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

4. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp giảm thiểu áp lực học thêm ở phụ huynh học sinh: Cải tiến tuyển sinh vào các trường THCS chất lượng cao của huyện, thành, thị; Không đánh giá bằng điểm đối với học sinh lớp 1; Không công khai kết quả đánh giá đối với từng cá nhân học sinh trước tập thể lớp và các cuộc họp phụ huynh; Phối hợp thường xuyên với gia đình học sinh để giúp đỡ khắc phục kịp thời những mặt còn hạn chế hoặc bồi dưỡng mặt có khả năng nổi trội của mỗi học sinh nhưng không được tổ chức lớp chọn đối với GDTH; Không ra thêm bài tập khó đối với mọi học sinh trong lớp do mình phụ trách; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho GV trong tổ chức dạy học và đánh giá học sinh.

        Nhận được Công văn này, yêu cầu các Phòng GDĐT triển khai thực hiện nghiêm túc.

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*