Bộ GD&ĐT yêu cầu báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Một số trường đã gửi báo cáo về Bộ GDĐT nhưng chưa gửi kèm theo các minh chứng theo yêu cầu của công văn số 4806/BGDĐT-GDĐH.

Bộ GDĐT yêu cầu: Báo cáo của các trường cần đảm bảo các nội dung theo yêu cầu của công văn số 4806/BGDĐT-GDĐH, trong đó nêu rõ phương pháp, quy trình điều tra, thu thập dữ liệu và minh chứng kèm theo là: danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2015 đã khảo sát; các quyết định công nhận tốt nghiệp năm 2015 của trường.

Các trường khẩn trương công bố báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015 trên trang thông tin điện tử của trường; đồng thời, gửi báo cáo (với các yêu cầu nêu trên) về Bộ GDĐT trước ngày 15/1/2017 để Bộ GDĐT thực hiện xác thực thông tin.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*