Bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Ông Huỳnh Thành Đạt

Nguồn: Văn phòng Chính phủ

Share Button

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai.Mục yêu cầu (được đánh dấu *) *

*