Bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Ông Huỳnh Thành Đạt

Nguồn: Văn phòng Chính phủ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*