Nhiệm vụ:
Giáo viên môn GD Công dân
Chức vụ:
Nhiệm vụ:
Giáo viên môn Ngữ văn
Chức vụ:
Nhiệm vụ:
Giáo viên môn Thể dục - GDQP
Chức vụ:
Nhiệm vụ:
Giáo viên môn Tiếng Anh
Chức vụ:
Nhiệm vụ:
Giáo viên môn Tin học
Chức vụ:
Nhiệm vụ:
Giáo viên môn Hóa học
Chức vụ:
Nhiệm vụ:
Giáo viên môn Vật lí - Công nghệ